Przejdź do treści

Pediatr Cardiol. Przetoki tętniczo-wrotne mogą być wrodzone, na przykład w chorobie Rendu-Oslera-Webera HHT, hereditary hemorrhagic telangiectasia , lub nabyte w chorobach wątroby, między innymi w przypadku marskości, nowotworach, po urazach [6, 7]. Surg Gynecol Obstet ; —8.

przetoka na wspolne leczenie

W leczeniu przetok wysokich i niskich obowiązują różne zasady. Przy wyborze przetoka na wspolne leczenie operacyjnej należy też uwzględnić przedoperacyjną wydolność zwieraczy.

Poza podziałem na przetoki wysokie i niskie wyróżnia się przetoki proste i złożone complex. Do przetok skomplikowanych zalicza się przetoki: nadzwieraczowe wysokie przezzwieraczowe tj.

przetoka na wspolne leczenie

Jak wynika z powyższego podziału, część przetok wysokich można również klasyfikować jako przetoki złożone, jeśli spełniają pewne kryteria. Do przetok złożonych zalicza się też przetoki: rozgałęzione, podkowiaste, mnogie, z więcej niż jednym ujściem wewnętrznym lub z mnogimi ujściami zewnętrznymi.

Przetoki naczyniowe w praktyce kardiologicznej — wspólny obszar zainteresowania współczesnej kardiologii interwencyjnej i kardiochirurgii Vascular fistulas in cardiac practice — common interest in contemporary interventional cardiology and cardiac surgery Magdalena Słupska1, Paweł Cześniewicz1, Jacek Kusa1, 2 1Oddział Kardiologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu 2Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Adres do korespondencji: dr n.

Postępowanie w takich przypadkach jest bardzo indywidualne i trudno je ująć w algorytm. Wspólnym elementem procesu leczenia opisanych przetok jest jednak wstępny drenaż luźnym przetoka na wspolne leczenie. Przetoki niskie W leczeniu przetok niskich ryc. Nadal preferowanymi metodami w większości przypadków są fistulotomia lub fistulektomia.

przetoka na wspolne leczenie

Są to najprostsze techniki, krzywa uczenia się tych metod jest krótka, a odsetek nawrotów — mały. Rycina 3. Niska przetoka odbytu U części pacjentów z przetokami niskimi i ze słabą przedoperacyjną kontynencją można wykonać dodatkowo zszycie podskórnej lub podskórnej i powierzchownej części mięśnia zwieracza zewnętrznego bądź którąś z operacji SST: obliterację przetoki włóknem laserowym czy też zabieg z użyciem kleju, zatyczki lub pasty.

przetoka na wspolne leczenie

Można również wykorzystać seton tnący powodujący powolną fistulotomię. Przetoki wysokie Pacjenci z wysokimi, skomplikowanymi przetokami odbytu najczęściej wymagają postępowania wieloetapowego. Etap 1 Według większości koloproktologów u chorych z przetokami wysokimi na wstępnym etapie leczenia należy wykonać zabieg polegający na założeniu drenażu luźnym setonem przez główny kanał przetoki2.

przetoka na wspolne leczenie

Metoda drenażu przetoki setonem jest znana od czasów Hipokratesa, a w ostatnich latach poprzedzenie właściwej procedury drenażem luźnym setonem stało się kanonem w leczeniu przetok wysokich7. Takie postępowanie znacząco wpływa na ograniczenie infekcji i zapobiega powstawaniu kolejnych ropni, co pozwala na II etapie leczenia przeprowadzić operację elektywną ryc. Rycina 4.

W leczeniu przetok wysokich i niskich obowiązują różne zasady. Przy wyborze metody operacyjnej należy też uwzględnić przedoperacyjną wydolność zwieraczy. Poza podziałem na przetoki wysokie i niskie wyróżnia się przetoki proste i złożone complex. Do przetok skomplikowanych zalicza się przetoki: nadzwieraczowe wysokie przezzwieraczowe tj. Jak wynika z powyższego podziału, część przetok wysokich można również klasyfikować jako przetoki złożone, jeśli spełniają pewne kryteria.

Rozgałęziona zadrenowana przetoka odbytu Rycina 5. Obraz rany po wyciętej przetoce rozgałęzionej Uwaga: operacja z założeniem tnącego setonu opis Hipokratesa dotyczył właśnie założenia tnącego setonu w przetokach wysokich wiąże się z dużym ryzykiem wystąpienia pooperacyjnej inkontynencji i jest wykonywana raczej u pacjentów z przetokami niskimi.

Etap 2.

Należy podkreślić, że w wielu przypadkach przetoka powstaje nawet w sytuacji prawidłowego drenażu ropnia. Jednak opóźnienie w drenażu zbiornika ropnego sprzyja powstaniu przetok rozgałęzionych, trudniejszych technicznie do wyleczenia.