IV OGÓLNOPOLSKI BIEG „KSIĘŻYCOWY CROSS”
pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Ozorkowa Jacka Sochy
1. Cel imprezy
 propagowanie biegów jako prostej, łatwo dostępnej formy zdrowego spędzania wolnego
czasu
 sprawdzenie możliwości własnego organizmu na dystansach: PÓŁMARATONU
i ĆWIERĆMARATONU
 propagowanie i promocja zdrowego, wolnego od używek stylu życia
 promocja idei szlachetnego współzawodnictwa
 promocja miasta Ozorkowa
 promocja filozofii i idei MONARU
2. Organizator
Stowarzyszenie MONAR – Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi, filia
Ozorków.
3. Patrznerzy:
 Urząd Miejski w Ozorkowie
 CSiR „WODNIK” w Ozorkowie
 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Ozorkowie
4. Start i meta
Impreza odbędzie się 27 stycznia 2018 r. (sobota) na terenie miasta Ozorkowa i Lasu Grotnickiego.
Start biegu nastąpi o zachodzie słońca (około godziny 16:19) z terenu boiska szkolnego Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Ozorkowie (ul. Lotnicza 1a – na tyłach budynku CSiR Wodnik). Meta biegu w
miejscu startu.
Biuro zawodów będzie otwarte w dniu zawodów, w godzinach 12:00 – 15:30 w holu przy sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ozorkowie, (ul. Lotnicza 1a – wejście z tyłu budynku
MKP Wodnik)

5. Trasa
Zawodnicy pokonują dystans półmaratonu lub ćwierćmaratonu. Trasa biegu przebiegać będzie
ulicami, ścieżkami i drogami leśnymi na oznakowanym przez organizatora odcinku o długości
około 11 km (tam i z powrotem). Trasa nie posiada atestu PZLA. Trasa w większości nie jest
oświetlona.
Limit czasowy trwania biegu dla obu dystansów wynosi – 3,5 godziny.
6. Uczestnictwo
Impreza ma charakter ogólnodostępny. Trasę uczestnik może pokonać biegiem, marszobiegiem,
marszem lub techniką nordic walking (w przypadku zawodników nordic walking obowiązuje
wyłącznie dystans ćwierćmaratonu). Wszystkich startujących obowiązuje zasada „fair play”.
Uczestnikiem imprezy może być każda pełnoletnia osoba, która wypełniła formularz zgłoszenia
udziału, uiściła opłatę startową oraz posiada aktualne badania lekarskie (lub podpisze stosowne
oświadczenie podczas weryfikacji w biurze zawodów). ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA
(trasa w większości nie będzie oświetlona) KAŻDY UCZESTNIK ZOBOWIĄZANY JEST DO
POSIADANIA LATARKI CZOŁOWEJ ZAPEWNIAJĄCEJ SKUTECZNE OŚWIETLENIE
TRASY W TRAKCIE CAŁEGO BIEGU. Osoby, które mają zamiar skorzystać z pływalni na koszt
współorganizatora CSiR WODNIK, zgodnie z regulaminem pływalni muszą posiadać kostium

kąpielowy, ręcznik oraz obuwie na zmianę.
Każda osoba uczestniczy w imprezie na własną odpowiedzialność. W imprezie mogą wystartować
osoby niepełnoletnie, które ukończyły 15 lat, pod warunkiem złożenia przez ich prawnego opiekuna
pisemnej zgody (formularz do pobrania ze strony www.ksiezycowycross.pl w zakładce ZAPISY)
oraz posiadania zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych
do udziału w zawodach.

7. Pomiar czasu
a) Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów
b) Brak numeru oraz prawidłowo zamontowanego chipa przy bucie będzie
równoznaczny z dyskwalifikacją
c) Każdy zawodnik zobowiązany jest do zwrócenia chipa na mecie biegu.
d) Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto.
e) Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem.

8. Zgłoszenia
 Zgłoszenia uczestników przyjmujemy na formularzu zgłoszeniowym dostępnym pod
adresem: inessport.pl
 Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy
oraz dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 300
osób lista startowa zostanie zamknięta. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych
zawodników, gości i przedstawicieli sponsorów.
 Zamknięcie zapisów internetowych nastąpi w dniu 20.01.2018
OPŁATA STARTOWA:
1. a) Kwota opłaty:
 55 PLN/os – w okresie od 14.10.2017 do 22.11.2017
 65 PLN/os – w okresie od 23.11.2017 do 23.12.2017
 75 PLN/os – w okresie od 24.12.2017 do 20.01.2018
1. b) Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego dotpay.
c) Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę dotpay przez który należy
dokonać opłaty Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie
zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności
d) Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
e) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów
bankowych i pocztowych.
f) Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej.
g) W przypadku wniesienia opłaty startowej w niepełnej wysokości (np. w przypadku
przekroczenia terminu wpłaty określonego powyżej) zawodnik jest zobowiązany do
dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką powinien był wnieść zgodnie
z terminem, w jakim dokonywał swojej wpłaty.
h) Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.
i) Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji
zawodnika z udziału w biegu, nieukończenia biegu lub wycofaniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych.

9. Świadczenia i nagrody

W ramach opłaty startowej uczestnicy imprezy otrzymują:
 numer startowy i elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipów zwrotnych
 sportowe gadżety oraz pamiątkowy medal za ukończenie biegu na dystansie ćwierćmaratonu
lub półmaratonu
 posiłek regeneracyjny po biegu oraz wodę lub gorącą herbatę na punktach kontrolnych
 obsługę na starcie, punktach kontrolnych i mecie
 zabezpieczenie medyczne
 dokładne oznakowanie trasy i zabezpieczenie przez organizatorów i wolontariuszy
 możliwość bezpłatnego skorzystania z szatni i depozytu przed i po imprezie
 odnowę biologiczną (basen, masaże wodne i sauna) na obiekcie CSiR WODNIK po
zakończeniu biegu
1. Postanowienia końcowe
 uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, ruchu
drogowego i ochrony przyrody
 wszystkich uczestników obowiązuje pokonywanie dystansu z widocznie umieszczonym
numerem startowym oraz zaliczenie wszystkich punktów kontrolnych na trasie –
niedopełnienie warunków tego punktu regulaminu skutkuje DYSKWALIFIKACJĄ
zawodnika
 organizator przewiduje prowadzenie klasyfikacji oddzielnie dla dystansu
półmaratonu w kategoriach:
– Open (Kobiety i mężczyźni)
– Mieszkańcy gminy Ozorków (kobiety i mężczyźni)
– Monar (kobiety i mężczyźni)
 organizator przewiduje prowadzenie klasyfikacji oddzielnie dla dystansu
ćwierćmaratonu w kategoriach:
– Open (Kobiety i mężczyźni)
– Mieszkańcy gminy Ozorków (kobiety i mężczyźni)
– Monar (kobiety i mężczyźni)
– Nordic Walking (kobiety i mężczyźni)
 organizator przewiduje nagrodę dla najstarszego uczestnika biegu
 każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność, ubezpiecza się we
własnym zakresie i nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w
razie zaistnienia zdarzeń losowych
 impreza odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne
 interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów i jest ostateczna
Kontakt z organizatorem:
Witold Obuchowicz: 790-883- 851