IV OGÓLNOPOLSKI BIEG „KSIĘŻYCOWY CROSS”

pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Ozorkowa Jacka Sochy

 1. Cel imprezy
 • propagowanie biegów jako prostej, łatwo dostępnej formy zdrowego spędzania wolnego czasu
 • sprawdzenie możliwości własnego organizmu na dystansach: PÓŁMARATONU i ĆWIERĆMARATONU
 • propagowanie i promocja zdrowego, wolnego od używek stylu życia
 • promocja idei szlachetnego współzawodnictwa
 • promocja miasta Ozorkowa
 • promocja filozofii i idei MONARU
 1. Organizator

Stowarzyszenie MONAR – Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi, filia Ozorków.

 1. Patrznerzy:
 • Urząd Miejski w Ozorkowie
 • Pływalnia MKP „WODNIK” w Ozorkowie
 • Gimnazjum Nr I im. Jana Pawła II w Ozorkowie
 1. Start i meta

Impreza odbędzie się 27 stycznia 2018 r. (sobota) na terenie miasta Ozorkowa i Lasu Grotnickiego.

Start biegu nastąpi o zachodzie słońca (około godziny 16:12) z terenu boiska szkolnego Gimnazjum nr 1 w Ozorkowie (ul. Lotnicza 1a – na tyłach budynku MKP Wodnik). Meta biegu w miejscu startu.

Biuro zawodów będzie otwarte w dniu zawodów, w godzinach 12:00 – 15:30 w holu przy sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 w Ozorkowie, (ul. Lotnicza 1a – wejście z tyłu budynku MKP Wodnik)

 

 1. Trasa

Zawodnicy pokonują dystans półmaratonu lub ćwierćmaratonu. Trasa biegu przebiegać będzie ulicami, ścieżkami i drogami leśnymi na oznakowanym przez organizatora odcinku o długości około 11 km (tam i z powrotem). Trasa nie posiada atestu PZLA. Trasa w większości nie jest oświetlona.

Limit czasowy trwania biegu dla obu dystansów wynosi – 3,5 godziny.

 1. Uczestnictwo

Impreza ma charakter ogólnodostępny. Trasę uczestnik może pokonać biegiem, marszobiegiem, marszem lub techniką nordic walking (w przypadku zawodników nordic walking obowiązuje wyłącznie dystans ćwierćmaratonu). Wszystkich startujących obowiązuje zasada „fair play”. Uczestnikiem imprezy może być każda pełnoletnia osoba, która wypełniła formularz zgłoszenia udziału, uiściła opłatę startową oraz posiada aktualne badania lekarskie (lub podpisze stosowne oświadczenie podczas weryfikacji w biurze zawodów). ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA (trasa w większości nie będzie oświetlona) KAŻDY UCZESTNIK ZOBOWIĄZANY JEST DO POSIADANIA LATARKI CZOŁOWEJ ZAPEWNIAJĄCEJ SKUTECZNE OŚWIETLENIE TRASY W TRAKCIE CAŁEGO BIEGU. Osoby, które mają zamiar skorzystać z pływalni na koszt współorganizatora MKP WODNIK, zgodnie z regulaminem pływalni muszą posiadać kostium kąpielowy, ręcznik oraz obuwie na zmianę.

Każda osoba uczestniczy w imprezie na własną odpowiedzialność. W imprezie mogą wystartować osoby niepełnoletnie, które ukończyły 15 lat, pod warunkiem złożenia przez ich prawnego opiekuna pisemnej zgody (formularz do pobrania ze strony www.ksiezycowycross.pl w zakładce ZAPISY) oraz posiadania zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach.

 

 1. Pomiar czasu

a) Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów
b) Brak numeru oraz prawidłowo zamontowanego chipa przy bucie będzie równoznaczny z dyskwalifikacją
c) Każdy zawodnik zobowiązany jest do zwrócenia chipa na mecie biegu.
d) Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto.
e) Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem.

 

 1. Zgłoszenia
 • Zgłoszenia uczestników przyjmujemy na formularzu zgłoszeniowym dostępnym pod adresem: inessport.pl
 • Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 300 osób lista startowa zostanie zamknięta. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości i przedstawicieli sponsorów.
 • Zamknięcie zapisów internetowych nastąpi w dniu 20.01.2018

OPŁATA STARTOWA:

 1. a) Kwota opłaty:
 • 55 PLN/os – w okresie od 14.10.2017 do 22.11.2017
 • 65 PLN/os – w okresie od 23.11.2017 do 23.12.2017
 • 75 PLN/os – w okresie od 24.12.2017 do 20.01.2018
 1. b) Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego dotpay.
  c) Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę dotpay przez który należy dokonać opłaty Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności
  d) Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
  e) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
  f) Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej.
  g) W przypadku wniesienia opłaty startowej w niepełnej wysokości (np. w przypadku przekroczenia terminu wpłaty określonego powyżej) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką powinien był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej wpłaty.
  h) Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.
  i) Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w biegu, nieukończenia biegu lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 1. Świadczenia i nagrody

W ramach opłaty startowej uczestnicy imprezy otrzymują:

 • numer startowy i elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipów zwrotnych
 • sportowe gadżety oraz pamiątkowy medal za ukończenie biegu na dystansie ćwierćmaratonu lub półmaratonu
 • posiłek regeneracyjny po biegu oraz wodę lub gorącą herbatę na punktach kontrolnych
 • obsługę na starcie, punktach kontrolnych i mecie
 • zabezpieczenie medyczne
 • dokładne oznakowanie trasy i zabezpieczenie przez organizatorów i wolontariuszy
 • możliwość bezpłatnego skorzystania z szatni i depozytu przed i po imprezie
 • odnowę biologiczną (basen, masaże wodne i sauna) na obiekcie MKP WODNIK po zakończeniu biegu
 1. Postanowienia końcowe
 • uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i ochrony przyrody
 • wszystkich uczestników obowiązuje pokonywanie dystansu z widocznie umieszczonym numerem startowym oraz zaliczenie wszystkich punktów kontrolnych na trasie – niedopełnienie warunków tego punktu regulaminu skutkuje DYSKWALIFIKACJĄ zawodnika
 • organizator przewiduje prowadzenie klasyfikacji oddzielnie dla dystansu półmaratonu w kategoriach:

- Open (Kobiety i mężczyźni)

- Mieszkańcy gminy Ozorków (kobiety i mężczyźni)

- Monar (kobiety i mężczyźni)

 • organizator przewiduje prowadzenie klasyfikacji oddzielnie dla dystansu ćwierćmaratonu w kategoriach:

- Open (Kobiety i mężczyźni)

- Mieszkańcy gminy Ozorków (kobiety i mężczyźni)

- Monar (kobiety i mężczyźni)

- Nordic Walking (kobiety i mężczyźni)

 • organizator przewiduje nagrodę dla najstarszego uczestnika biegu
 • każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność, ubezpiecza się we własnym zakresie i nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych
 • impreza odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne
 • interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów i jest ostateczna

Kontakt z organizatorem:

Witold Obuchowicz: 790-883-851