O NAS

Misją Stowarzyszenia MONAR jest pomoc bliźnim w duchu miłości, tolerancji, dbałości o ludzką godność oraz poszanowania praw człowieka. MONAR wierzy, że nikt nie jest stracony na zawsze, że każdy człowiek zasługuje na pomoc, na szansę odnalezienia swego miejsca w świecie. MONAR lansuje życie bez narkotyków, otwartość i wrażliwość na innych, czynienie dobra, odpowiedzialność za własne życie i wiarę w nieograniczone możliwości człowieka.

Stowarzyszenie MONAR realizuje swoją misję stwarzając warunki do godnego życia osobom uzależnionym, bezdomnym, chorym, samotnym, biednym i bezradnym, żyjącym z HIV, dzieciom ze środowisk społecznie zaniedbanych, uchodźcom politycznym i wszystkim tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji.

Główne cele

 • ochrona i promocja zdrowia;
 • prowadzenie działań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 • wspomaganie mniejszości oraz osób niepełnosprawnych;
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem;
 • upowszechnienie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • upowszechnianie i ochrona praw dziecka, organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości;
 • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, oświaty, edukacji i wychowania, a także krajoznawstwa, kultury oraz ochrona dóbr tradycji;
 • promocja kultury fizycznej i sportu;
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 • podejmowanie inicjatyw służących integracji europejskiej oraz rozwijaniu kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promocja i organizacja wolontariatu

Impreza ma na celu m.in. propagowanie biegów jako formy spędzania wolnego czasu, promocję zdrowego, wolnego od używek stylu życia, idei szlachetnego współzawodnictwa, a także filozofii MONARU.

Ośrodek w Łodzi który organizuje „Księżycowy Cross” został otwarty 15 czerwca 1984 r. i był drugą placówką MONARU w Polsce (po ośrodku w Gdańsku) przeznaczoną dla dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia. Dwa lata później otwarty został ośrodek w pobliskich Kęblinach, gdzie trafiała dorastająca młodzież, podczas gdy najmłodsi pozostali w Łodzi. Szukaliśmy nowych rozwiązań programowych, rozwijaliśmy się, w 2005 r. utworzona została filia w Ozorkowie. Obecnie ośrodki w Łodzi i Ozorkowie uznane przez Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii za placówki stażowe. Terapeuci z całej Polski uczą się tu pracować metodą społeczności terapeutycznej. W tej chwili na Tuszyńskiej mamy 15 pacjentów, młodych dorosłych, czyli pełnoletnich, ale nie starszych niż 21-22 lata, program terapeutyczny trwa pół roku. Młodsi pacjenci, objęci rocznym programem, są leczeni w Ozorkowie.

Placówka silnie wrosła w lokalną społeczność, podejmuje na jej rzecz cenne inicjatywy, jak powołanie klubu piłkarskiego Kotan Ozorków (który z czasem rozwinął działalność i stał się niezależnym podmiotem), tworzenie świetlic środowiskowych w ramach programu Model Działań Systemowych i realizacja projektów służących aktywizacji zawodowej młodzieży.

Sukces sportowy oczywiście jest ważny, ale warto pamiętać, także patrząc przez pryzmat tych zawodów, aby wyciągnąć pomocną dłoń gdy ktoś obok nas się potknie. Żebyśmy byli jak te postacie z logo MONARU, wspierające się, trzymające się za ręce. Życzę państwu, wspaniałego biegania, a jednocześnie wielką radością jest dla mnie fakt, że pamiątkowe medale, które otrzymacie, to efekt wspólnej pracy naszych podopiecznych i kadry.

 

Portfolio-Monar