Przejdź do treści

W roku przeprowadzili oni dwa próbne pożary mające na celu określenie słabych punktów systemów fotowoltaicznych oraz metod gaszenia [4]. Graficzne przedstawienie metody porównania charakterystyk jasnej i ciemnej do wyznaczenia rezystancji szeregowej ogniwa; rys. Ważne kto montuje i… koniecznie protokół! Przewody i złącza nie powinny swobodnie leżeć na dachu. Oprócz opisanych powyżej metod, opracowane zostały również inne, wykorzystujące między innymi wpływ rezystancji szeregowej RS na współczynnik wypełnienia charakterystyki FF oraz na wielkość pola powierzchni ograniczonego przebiegiem krzywej U-I.

Wyznaczanie ciemnych charakterystyk oraz rezystancji szeregowej ogniwa Charakterystyki ciemne ogniw PV otrzymuje się w warunkach polaryzacji złącza w kierunku przewodzenia i zaporowym przy całkowitym braku oświetlenia sztucznego i naturalnego, w tzw. Pomiary ciemne nie są tak często wykonywane, jak pomiary jasne.

  1. Obrazenia palec pod reka
  2. Artroza leczenia palca

Otrzymane dane dostarczają informacji o właściwościach strukturalnych materiału półprzewodnikowego, jakości złącza i obszarów przyłączowych oraz cechach konstrukcyjnych ogniwa. Mogą zostać również wykorzystane do pozyskania i weryfikacji parametrów modelu zastępczego.

Spis treści

W literaturze podano przykłady zgodności między wynikami otrzymanymi na drodze symulacji mo­delu zastępczego i rzeczywistymi pomiarami wybranych typów ogniw [5]. Na rys.

Zlacza zlacza zapalenia polalnosci

Wartość prądu ciemnego dla modelu dwudiodowego, w zależności od wartości napięcia polaryzującego U, przedstawia równanie: Wzór 7 Rys. Przykład charakterystyki ciemnej I-U ogniwa fotowoltaicznego spolaryzowanego w kierunku przewodzenia prąd Id w skali logarytmicznej [12] gdzie: A1 — współczynnik złącza dla prądów dyfuzyjnych, A2 — współczynnik złącza dla prądów rekombinacyjnych.

Jak zostało pokazane na rys.

Zlacza zlacza zapalenia polalnosci

Jest wynikiem defektów materiałowych powstałych w procesie produkcji, a jej wartość wynosi od kilkuset W do kilkudziesięciu kW. Największy wpływ RSH na generowaną moc będzie obserwowany przy słabym oświetleniu ogniwa, ponieważ prądy bocznikujące będą miały większy udział w całym generowanym fotoprądzie.

Rezystancja szeregowa RS jest, podobnie jak RSH, niepożądana, ponieważ powoduje spadek wartości prądu i napięcia wyjściowego, z tą różnicą, że jej wpływ widać szczególnie dla większych prądów płynących przez ogniwo.

Zlacza zlacza zapalenia polalnosci

Przyczyny, które ją wywołują, to między innymi niejednorodny rozkład gęstości prądu fotowoltaicznego w obszarach bazy i emitera, rezystancja między kontaktami a kryształem półprzewodnika oraz rezystancja metalizowanych kontaktów i wyprowadzeń.

Zależy od natężenia światła podającego na ogniwo i od jego powierzchni.

Zlacza zlacza zapalenia polalnosci

Do wyznaczenia wartości RS używanych jest kilka metod. Pierwsza z nich polega na wyznaczeniu jasnej charakterystyki i napięcia UP dla natężenia oświetlenia o wartości 1 Sun oraz wyznaczeniu ciemnej charakterystyki i napięcia UF przy polaryzacji ogniwa w kierunku przewodzenia [14].

Wyznaczanie ciemnych charakterystyk oraz rezystancji szeregowej ogniwa Charakterystyki ciemne ogniw PV otrzymuje się w warunkach polaryzacji złącza w kierunku przewodzenia i zaporowym przy całkowitym braku oświetlenia sztucznego i naturalnego, w tzw.

Graficzne przedstawienie metody porównania charakterystyk jasnej i ciemnej do wyznaczenia rezystancji szeregowej ogniwa; rys. Korasiak Następnie otrzymane wartości napięć obu charakterystyk są porównywane przy przesuniętej charakterystyce ciemnej w kierunku punktu prądu zwarcia ISC, jak to pokazano na rys.

Następna metoda polega na porównaniu napięć i prądów dwóch lub więcej charakterystyk jasnych dla różnych wartości natężenia promieniowania Φ1 i Φ2. Szczegóły zawarte są w normie EN W metodzie tej charakterystyki U-I badanego ogniwa są przesunięte względem siebie o wartość różnicy fotowoltaicznego prądu zwarcia ΔISC, jak to pokazano na rys.

  • Artroza w leczeniu barku
  • Czy instalacja fotowoltaiczna może się zapalić?
  • Reki z ramienia do lokcia

Wyznaczenie rezystancji szeregowej RS poprzez porównanie dwóch jasnych charakterystyk ogniwa; rys. Rezystancję szeregową RS ogniwa przedstawia zależność: Wzór 9 ΔISC— różnica prądów zwarcia dla dwóch wartości natężenia strumienia świetlnego, ΔU — różnica napięć, dla dwóch wartości natężenia strumienia świetlnego Zlacza zlacza zapalenia polalnosci punktach mocy Po urazie obrazenia obrobki stawu ramienia. W podanej metodzie zaleca się przeprowadzenie pomiarów dla trzech różnych wartości natężenia oświetlenia: nieco powyżej wartości 1 Sun, dokładnie dla wartości 1 Sun oraz niewiele poniżej tej wartości.

Komentarze

Jest to szczególnie ważne dla zapewnienia warunków pomiarów jak najbliżej zbliżonych do rzeczywistego stanu pracy ogniw słonecznych, a tym samym do zminimalizowania wpływu zależności rezystancji szeregowej RS od natężenia Artroza leczenia kodu zatrzymania świetlnego. Metoda pozwalająca określić rezystancję Rs na podstawie charakterystyki ciemnej ogniwa spolaryzowanego w kierunku przewodzenia prąd Id w skali logarytmicznej [7] Kolejna metoda wykorzystuje tylko fragment charakterystyki ciemnej ogniwa w kierunku przewodzenia dla większych wartości napięć polaryzujących.

Zlacza zlacza zapalenia polalnosci

Polega na obliczeniu ilorazu różnicy Zlacza zlacza zapalenia polalnosci ΔUFd do wartości Zlacza zlacza zapalenia polalnosci prądu przewodzenia w danym punkcie, dla którego wystąpiła ta różnica napięcia, jak to zostało pokazane na rys. Wartość rezystancji szeregowej otrzymanej za pomocą tej metody można obliczyć z równania: Wzór 10 gdzie: ΔUFd — różnica napięcia, wynikająca ze zmiany nachylenia charakterystyki ciemnej pomiędzy regionem trzecim i czwartym z rys.

Oprócz opisanych powyżej metod, opracowane zostały również inne, wykorzystujące między Zlacza zlacza zapalenia polalnosci wpływ rezystancji szeregowej RS na współczynnik wypełnienia charakterystyki FF oraz na wielkość pola powierzchni ograniczonego przebiegiem krzywej U-I.

Rozważano również inne metody pomiarów oraz dyskutowano dokładność i przydatność wymienionych metod [14] [15] [16]. Podsumowanie Odkrycie zjawiska fotoelektrycznego na początku ubiegłego stulecia zapoczątkowało niezwykle dynamiczny rozwój nowych materiałów i technologii służących do konwersji promieniowania słonecznego na prąd elektryczny.

Zobacz wpisy

Parametry ogniw osiągały coraz lepsze wartości, a w szczególności sprawność konwersji. Jej wartość wzrastała od kilku procent uzyskanych w latach Nowoczesna fotowoltaika nie mogłaby rozwijać się bez dostępu do zaawansowanych technologii, urządzeń, systemów i procedur pomiarowych.

Zlacza zlacza zapalenia polalnosci

Otrzymane w wyniku pomiarów parametry ogniw decydują o ich przydatności w różnego rodzaju układach i systemach pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego.

Większa dokładność i szersze spektrum wykonywanych pomiarów mają wpływ na inżynierię projektowania prototypu i wytwarzania ogniw PV, pozwalają na wprowa­dzanie istotnych zmian i modyfikacji, począwszy od etapu projektowania struktur krystalicznych, a skończywszy na detalach pokrycia, kontaktów elektrycznych, obudowy, systemu mocowań itp.

Największym wyzwaniem badawczym jest skonstruowanie wysokiej klasy rozdzielnic łukoochronnych spełniających równocześnie wszystkie omówione powyżej wymagania. Rozwiązania konstrukcyjne wysokiej klasy, łukoochronnych rozdzielnic średniego napięcia powinny [4]: a. Zgodnie z punktem 6.

Account Options

To wymaganie nie zostało dotychczas określone w ww. Skutkuje to radykalnym przyspieszeniem przywrócenia rozdzielnicy do eksploatacji po zwarciu łukowym. Warto zaznaczyć, że rozdzielnice przedziałowe umożliwiają wyłączenie zwarcia łukowego w przedziale przyłączowym pola odpływowego poprzez wyłączenie wyłącznika stycznika uszkodzonego pola.

Wyłączenie zwarcia łukowego w przedziale szynowym każdego pola i przedziale wyłącznika wymaga wyłączenia łącznika zasilającego lub i sprzęgłowego.

Zobacz również

Natomiast wyłączenie zwarcia łukowego w przedziale zasilającym lub wyłącznikowym pola zasilającego wymaga już jednak wyłączenia łącznika w polu rozdzielnicy zasilającej. Part 1: Measurement of photovoltaic current-voltage characteristics, Part 3: Measurement principles for terrestrial photovoltaic PV solar devices with reference spectral irradiance data, Luque A.

Stutenbaeumer U. Granek F. Part 2:Requirements for reference solar cells, Available: www. Radziemska E. Zlacza zlacza zapalenia polalnosci K.

Schroder, Semiconductor Material and Device Characterization. Bissels G. Pyscha D. Fong K. Korasiak P.