Przejdź do treści

All rooms include beautiful oak flooring, and comfortable beds designed with locally crafted custom headboards. The efficacy and safety of trabectedin is based in a randomised trial in patients with locally advanced or metastatic liposarcoma or leiomyosarcoma, whose disease had progressed or relapsed after treatment with at least anthracyclines and ifosfamide. Files associated with locally installed programs. Korzyści stanowią zazwyczaj funkcję progresji ryzyka, a u pacjentów z miejscowo zaawansowaną chorobą korzyści są zredukowane po operacji lub w przypadkach, gdy radioterapia może z dużym prawdopodobieństwem doprowadzić do wyleczenia. The structure, codes and descriptions of the CPV should be updated also to make the CPV an efficient tool for electronic public procurement.

JAK DZIAŁAJĄ \

Struktura, kody i opisy CPV powinny również zostać zaktualizowane w celu uczynienia z CPV skutecznego narzędzia elektronicznych zamówień publicznych. Some specific suggestions made by interested parties and CPV users for improvements of the text of the CPV should be taken into account.

Czy Local Strav 2 stopnie leczenia Co zrobic, jesli recznie szopa sie w stawie

The structure, codes and descriptions of the CPV should be updated also to make the CPV an efficient tool for electronic public procurement. Należy wzbogacić słownik uzupełniający o cechy produktów i usług w celu umożliwienia pełnego opisu przedmiotu zamówienia oraz zmniejszenia liczby kodów w słowniku głównym, co również stanowić będzie uproszczenie.

Czy Local Strav 2 stopnie leczenia Co robic, gdy stawy calego ciala chory

For the simplification it can bring, in terms of allowing a complete description of the subject matter of a contract, and in terms of reducing the number of codes of the Main Vocabulary, the Supplementary Vocabulary should also be enriched with characteristics of products and services. For the treatment of non-small cell lung cancer, the effects of Alimta were compared with those of docetaxel another anticancer medicine in one study involving patients with locally advanced or Czy Local Strav 2 stopnie leczenia disease who had received chemotherapy in the past.

W leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuc skuteczność preparatu Alimta porównywano ze skutecznością docetakselu innego leku przeciwnowotworowego w jednym badaniu z udziałem pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym nowotworem, którzy otrzymywali w przeszłości chemioterapię.

E was an open-label, randomised, active-controlled, multicentre clinical trial evaluating Avastin as first-line treatment of patients with locally advanced stage IIIb with malignant pleural effusionmetastatic or recurrent NSCLC other than predominantly squamous cell histology.

Wieloośrodkowe badanie E prowadzono metodą otwartej próby z randomizacją i aktywną kontrolą, badając Avastin w leczeniu pierwszego rzutu pacjentów z miejscowo zaawansowanym stopień IIIb z nowotworowym wysiękiem opłucnowymrozsianym lub nawracającym NSCLC o typie histologicznym innym niż płaskonabłonkowy.

Tłumaczenie hasła "with locally" na polski

Gemcitabine, in combination with cisplatin is indicated as first line treatment of patients with locally advanced or metastatic non small cell lung cancer. Stosowanie gemcytabiny w terapii skojarzonej z cisplatyną jest wskazane jako leczenie pierwszej linii w przypadku pacjentów z lokalnie zaawansowanym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuc.

In addition, the survival advantage observed in patients with locally advanced disease receiving radiotherapy appears to be consistent with that seen in previous studies, and a synergistic effect with radiotherapy is plausible. Ponadto, korzyści dotyczące przeżywalności zaobserwowane u pacjentów z miejscowo zaawansowanym nowotworem otrzymujących radioterapię wydają się zgodne z obserwacjami z wcześniejszych badań, a działanie synergiczne z radioterapią jest prawdopodobne.

Benefit is generally a function of risk progression and in patients with locally advanced disease; benefit is reduced after surgery or in cases where radiotherapy is likely to be curative.

Korzyści stanowią zazwyczaj funkcję progresji ryzyka, a u pacjentów z miejscowo zaawansowaną chorobą korzyści są zredukowane po operacji lub w przypadkach, gdy radioterapia może z dużym prawdopodobieństwem doprowadzić do wyleczenia. The efficacy and safety of Tarceva in combination with gemcitabine as a first-line treatment was assessed in a randomised, double-blind, placebo-controlled trial in patients with locally advanced, unresectable or metastatic pancreatic cancer.

Skuteczność i bezpieczeństwo preparatu Tarceva w skojarzeniu z gemcytabiną w leczeniu pierwszego rzutu oceniano w randomizowanym badaniu klinicznym z podwójnie ślepą próbą, kontrolowanym placebo, przeprowadzonym z udziałem pacjentów z miejscowo zaawansowanym, nieoperacyjnym rakiem trzustki lub rakiem trzustki z przerzutami.

EUR-Lex Access to European Union law

This randomised study compared the combination of cetuximab and radiation therapy patients with radiation therapy alone patients in patients with locally advanced squamous cell cancer of the head and neck. W tym badaniu randomizowanym z udziałem pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem płaskonabłonkowym w obrębie głowy i szyi porównano leczenie cetuksymabem w skojarzeniu z radioterapią pacjentów z leczeniem samą radioterapią pacjentów.

Czy Local Strav 2 stopnie leczenia Pieszczany leczenie stawow

When an occurrence of unlawful interference with an aircraft takes place or is suspected, ATS units shall, in accordance with locally agreed procedures, immediately inform the appropriate authority designated by the State and exchange necessary information with the aircraft operator or its designated representative.

Księżycowa baza mogłaby być miejscem do wystrzeliwania rakiet z lokalnie wyprodukowanym paliwem do odległych planet, takich jak Mars. Tarceva is indicated for the treatment of patients with locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer after failure of at least one prior chemotherapy regimen. Preparat Tarceva jest wskazany w leczeniu pacjentów z miejscowo zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca lub niedrobnokomórkowym rakiem płuca z przerzutami, u których doszło do niepowodzenia leczenia po uprzednim zastosowaniu co najmniej jednego schematu chemioterapii.