Przejdź do treści

Rice's injuries. Ankieta: czy jestem w grupie ryzyka?

napoj z zapalenia stawow

The Union has been seeking an increasingly close relationship with Ukraine going beyond mere bilateral cooperation, encompassing gradual Bol ACLAUS w alkoholu towards political association and economic integration. Unia dąży do zacieśnienia bliskich stosunków z Ukrainą, które wykraczają poza zwykłą współpracę dwustronną i obejmują stopniowe działania zmierzające ku politycznemu stowarzyszeniu i gospodarczej integracji.

EUR-Lex Access to European Union law

Zgodnie z postanowieniami DCFTA Unia i Ukraina mają utworzyć strefę wolnego handlu w okresie przejściowym trwającym maksymalnie 10 lat od daty wejścia w życie układu o stowarzyszeniu, zgodnie z art. XXIV Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu Moreover, Ukraine should abstain from introducing new duties or charges having equivalent effect or new quantitative restrictions or measures having equivalent effect for imports originating in the Union, or from increasing existing levels of duties or charges or from introducing any other restrictions.

Karmiczna przyczyna choroby stawow

Ponadto Ukraina powinna powstrzymywać się od wprowadzania nowych ceł lub opłat o skutku równoważnym lub nowych ograniczeń ilościowych lub środków o skutku równoważnym w odniesieniu do przywozu z Unii lub od podnoszenia obecnych poziomów ceł lub opłat lub od wprowadzania wszelkich innych ograniczeń.