Przejdź do treści

AFD przeprowadziła analizę statystyczną i pomogła w opracowaniu manuskryptu. Nie ulega wątpliwości, że aby potwierdzić pozytywne trendy zaobserwowane w tym badaniu, konieczna jest większa liczebność próby. Zastosowanie elektroterapii w leczeniu bolu [Application of electrotherapy in pain treatment].

Klinicznie OA charakteryzuje się bólem, przejściową sztywnością poranną oraz trzeszczeniem stawowym, co prowadzi do pogorszenia jakości życia codziennego, skutkując siedzącym trybem życia i zwiększoną chorobowością oraz śmiertelnością [2, 3].

Występowanie OA wzrasta w związku ze starzeniem się populacji i rosnącymi wskaźnikami otyłości [4]. Obecnie nie ma sposobów skutecznego leczenia OA pomimo dostępności wielu opcji leczenia, w tym metod niefarmakologicznych, farmakologicznych i chirurgicznych. Zalecenia dotyczące postępowania w przypadkach choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego zostały opublikowane przez liczne towarzystwa naukowe i medyczne [5—8].

W skrócie, zaleca się łączenie metod leczenia niefarmakologicznego i farmakologicznego w celu optymalizacji terapii OA. Leczenie farmakologiczne OA w większości przypadków skutkuje złagodzeniem bólu i poprawą funkcjonowania.

Pierwszą linią leczenia farmakologicznego jest stosowanie paracetamolu oraz niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Leki te mają jednak krótkotrwałe działanie przeciwbólowe w przypadkach choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego, a niektóre metaanalizy wskazują na występowanie działań niepożądanych, głównie u osób starszych z chorobami współistniejącymi [9—12].

W szczególności problem stanowią profile bezpieczeństwa doustnych NLPZ, więc przy wyborze konkretnego NLPZ oraz jego dawkowania dla chorego zalecane jest zachowanie ostrożności [13].

Z tego powodu zaleca się stosowanie NLPZ z przerwami i w najniższej skutecznej dawce [8, 14]. Niekorzystne profile bezpieczeństwa powszechnie przepisywanych metod leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego skłoniły pacjentów, klinicystów oraz przemysł do poszukiwania bezpieczniejszych alternatyw, w tym suplementów diety, takich jak kurkumina [15, 16].

  • Epidemiology of the rheumatic diseases.
  • Николь спала.

Kurkumina diferuloilmetan jest głównym kurkuminoidem pozyskiwanym z korzenia ostryżu długiego Curcuma longa, kurkuma [17]. Stwierdzono, że kurkumina jest inhibitorem szlaku czynnika jądrowego kappa B NF-κB i zmiataczem reaktywnych form tlenu i azotu [18, 19]. W dwóch ostatnio przeprowadzonych metaanalizach oceniających dużą liczbę suplementów diety uznano kurkuminę za jeden z najskuteczniejszych związków zmniejszających tymczasowo ból w przypadkach OA, chociaż jakość dowodów była bardzo niska [20, 21].

Nie stwierdzono żadnych statystycznie istotnych różnic w skuteczności leczenia między kurkuminoidami a NLPZ, jednakże u chorych otrzymujących kurkuminoidy prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych działań ze strony układu pokarmowego było istotnie mniejsze [21].

Metaanaliza poświęcona różnym związkom pochodzącym z kurkumy, w tym kurkuminy [22], wykazała pozytywny wpływ biologicznej optymalizacji za pomocą adjuwantów, takich jak piperyna, liposomalne systemy dostarczania, kompleksy fosfolipidowe kurkuminy czy stosowanie polisorbatu jako emulgatora, co jest istotne, ponieważ niska biodostępność kurkuminy jest uważana za główne wyzwanie dla osiągnięcia jej optymalnej skuteczności.

W niniejszym artykule przedstawiamy wyniki badania dotyczącego biologicznie zoptymalizowanego wyciągu z Curcuma longa o wysokiej jakości farmaceutycznej, przeprowadzonego u pacjentów z objawową chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego, które, o ile nam wiadomo, jest pierwszym badaniem przeprowadzonym w pełnej zgodności z Międzynarodową Radą Harmonizacji Wymagań Technicznych dla Rejestracji Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi ICH E6.

Głównymi kryteriami włączenia był wiek pomiędzy Kolano z silniejszymi objawami z bólem ocenianym na co najmniej 40 mm na wizualnej skali analogowej 0— mm VAS przez okres co najmniej 3 miesięcy przed włączeniem do badania zostało zdefiniowane jako kolano docelowe.

Głównymi kryteriami wykluczającymi były: demencja lub niezdolność do świadomego wyrażenia zgody, ciąża lub laktacja, planowana endoprotezoplastyka stawu kolanowego, nadwrażliwość na kurkuminę lub przeciwwskazania do jej stosowania, niedawny uraz kolana odpowiedzialny za istnienie objawów ze strony kolana oraz choroba stawów inna niż OA. Przydzielenie do grup leczniczych Pacjenci zostali losowo przypisani do jednej z następujących trzech grup w stosunku 1 placebo 2 x 3 kaps.

Kapsułki były przyjmowane przez 3 miesiące, dwa razy dziennie z wodą, podczas śniadania i kolacji.

Bioanalgesic Life Mainment do leczenia stawow

Dostępne na rynku kapsułki BCL zostały umieszczone w dodatkowych kapsułkach w celu umożliwienia przeprowadzenia badania metodą podwójnie ślepej próby. Sekwencja alokacji została utworzona przez randomizację ograniczoną z blokowaniem, z blokami o wielkości 6. Aby osiągnąć właściwą równowagę pomiędzy metodami leczenia prowadzonymi w każdym ośrodku, zestawy do badań były wysyłane w blokach, które stanowiły wielokrotność liczby 3.

Badacz został poproszony o rozprowadzanie zestawów, których zawartości nie znał, zgodnie z sekwencją randomizacji, w celu osiągnięcia właściwej równowagi pomiędzy trzema badanymi grupami w obrębie danego ośrodka.

Każda kapsułka zawierała 46,67 mg wyciągu z kłącza kurkumy Curcuma longa L. Kapsułki placebo zawierały olej słonecznikowy.

Wymagany był odpowiedni, tj. Jakiekolwiek inne interwencje farmakologiczne lub niefarmakologiczne związane z OA nie były dozwolone. Stosowanie się do ustalonych zasad leczenia oceniano, przeliczając niewykorzystane badane produkty. W przypadku współistniejących chorób niezwiązanych z OA pacjenci mogli stosować zwykłe leczenie; niedozwolone było natomiast przyjmowanie kumarynowych leków przeciwzakrzepowych i heparyny.

Wskaźniki pomiaru skuteczności Założono dwa główne punkty końcowe i oba oceniano jako zmianę w stosunku do stanu wyjściowego, tj.

Drugim punktem końcowym było stężenie Coll w surowicy krwi sCollktóry charakteryzuje się swoistą sekwencją aminokwasów zlokalizowaną w obrębie potrójnej helikoidalnej struktury kolagenu typu II i uznawany jest za biomarker degradacji chrząstki [24, 25]. Wtórne punkty końcowe obejmowały oszacowanie bólu przez pacjenta na mm skali VAS oraz na skali KOOS wraz z subskalami, przy użyciu kwestionariuszy do samodzielnego wypełnienia.

Wszystkie działania niepożądane AE oraz nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych zostały zarejestrowane. Analiza statystyczna Analizy statystyczne zostały przeprowadzone zgodnie z zaleceniami i wytycznymi dotyczącymi zasad statystycznych obowiązujących dla badań klinicznych Sakpal, ; ICH E9 Dodatkowy plik 2.

Liczebność próby uwzględniała wyniki uzyskane w poprzednim badaniu pilotażowym [26]. Do oceny skuteczności pierwotnych i wtórnych zmiennych docelowych wykorzystano model mieszany ANCOVA z powtórzeniami z weryfikacją testem post hoc. Ponieważ nie zaobserwowano różnic między grupami leczonymi przy użyciu BCL dla punktu początkowego i po 3 miesiącach, a stężenia kurkuminy w surowicy nie różniły się istotnie między osobami przyjmującymi różne dawki BCL, wzięto również pod uwagę wartości zbiorcze dla grup leczonych za pomocą BCL.

Wyniki PGADA i stężenia sColl zostały porównane między trzema leczonymi grupami za pomocą liniowego modelu mieszanego, od punktu początkowego do 3. W pewnych sytuacjach rozważano transformację logarytmiczną w celu osiągnięcia normalnego rozkładu wartości dla punktów końcowych. W dłuższym czasie różnice między grupami były badane w każdym punkcie kontrolnym za pomocą klasycznego testu post hoc.

Publikacje medyczne – przegląd

Różnice w rozkładzie kryteriów jakościowych między leczonymi grupami analizowano za pomocą testu chi-kwadrat Χ2. Stosowanie się pacjentów do zaleceń określano metodą liczenia kapsułek w zwróconych opakowaniach oraz jako odsetek zużycia szacowanego względem teoretycznego. Dla potrzeb niniejszego badania zdefiniowano następujące populacje: populacja, w której oceniano bezpieczeństwo SPktóra obejmuje wszystkich pacjentów leczonych przynajmniej jedną dawką badanego produktu.

Analiza bezpieczeństwa została oparta na populacji, w której oceniano bezpieczeństwo. Populacja objęta analizą Full Analysis Set - FAS składa się z osób, u których wykonano pomiar jednej z głównych zmiennych efektywności w punkcie początkowym oraz co najmniej jeden odpowiadający pomiar w punkcie późniejszym, niezależnie od tego, czy osoba później wycofała się z badania lub postępowała niezgodnie z protokołem.

Populacja zgodna z protokołem PP — per protocol obejmowała wszystkie leczone osoby, które nie wykazywały większych odchyleń od protokołu. Wyniki Stu pięćdziesięciu pacjentów zostało losowo wybranych i uznanych za kwalifikujących się do analizy ITT analiza wystąpienia punktów końcowych w grupach, do których badane osoby były wyjściowo przydzielone przez randomizacjęa do grupy FAS populacji objętej analizą.

Kumulatywny rozkład czasowy rezygnacji był podobny w trzech grupach bez istotnych różnic dotyczących przyczyn rezygnacji.

Bioanalgesic Life Mainment do leczenia stawow

Wszystkie grupy były porównywalne w punkcie wyjścia tabela 1. BCL — zoptymalizowana biologicznie Curcuma longa; FAS — badana populacja objęta analizą; ITT — populacja wszystkich pacjentów zakwalifikowanych do leczenia i przydzielonych do grup drogą randomizacji; PP — populacja zgodna z protokołem; AE — zdarzenie niepożądane Model ANCOVA dla pomiarów powtarzanych został zastosowany do analizy dwóch równorzędnych głównych punktów końcowych oraz wtórnych punktów końcowych na populacjach objętych analizą FAS i zgodnych z protokołem PP.

Cunningham l, Kelsey j. Epidemiology of musculoskeletal impairments and associated disability.

Kluczowe informacje Jest to pierwsze randomizowane badanie kontrolowane RCT — randomized controlled trial prowadzone zgodnie z wytycznymi postępowania klinicznego, którego celem jest zbadanie wpływu zoptymalizowanego biologicznie wyciągu z Curcuma longa u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. Zoptymalizowany biologicznie wyciąg z Curcuma longa jest skutecznym i bezpiecznym sposobem na złagodzenie bólu kolana u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego.

Am J Public Health. Health related quality of life in a population sample with arthritis. J Rheumatol. Health-related quality of life in older adults with symptomatic hip and knee osteoarthritis: a comparison with matched healthy controls.

Aging Clin Exp Res. Ocena jakosci zycia pacjentow z reumatoidalnym zapaleniem stawow w zaleznosci od stosowanej terapii farmakologicznej [Assesment of life quality of patients with rheumatoidal inflammation of joints depending on the applied pharmacolgical therapy]. Rheumatology Reumatologia. The dissatisfied patient with chronic pain. Hilgier M. Bol przewlekly - problem medyczny i społeczny [Chronic pain - medical and social problem].

Przew Lek. Pyszora A, Kujawa J. Zastosowanie elektroterapii w leczeniu bolu [Application of electrotherapy in pain treatment].

Pol Med Paliatywna. Michalska L, Straburzynska-Lupa A. Badanie skuteczności przeciwbolowego dzialania wybranych zabiegów fizykotera-peutycznych w leczeniu zespolow bolowych kregoslupa [Examination of analgesic effectiveness of selected physiotherapeutic treatments in therapy of pain complexes of spine].

Now Lek. Relationships among clinical characteristics of chronic pain after spinal cord injury. Arch Phys Med Rehabil.

Analgesic effects of transcutaneous electrical nerve stimulation and interferential currents on heat pain in healthy subjects. J Rehabil Med. Kucma K, Mika T. W suplementacji często spotyka się skrót MSM. Jest to nic innego jak metylosulfonylometan, inaczej nazywany metylosiarczanem metanu i dimetylosulfonem.

  • Роната, - говорил он, обращаясь к полночному небу, - не забудь.
  • [см.

Jeśli chcielibyśmy opisać siarkę organiczną, będzie to biały proszek, który łatwo rozpuszcza się w wodzie, nie ma zapachu. Co istotne w naszym organizmie zajmuje 3 miejsce pod względem zawartości. Dlaczego więc tak często mówi się o niedoborach?

MSM - organiczny związek siarki Data dodania: Zapewne wiesz, że siarka jest pierwiastkiem występującym w naszym organizmie.

Siarka organiczna jest związkiem niestabilnym, wrażliwą na temperaturę, światło słoneczne, ulegając destrukcji. Msm dla ludzi pełni bardzo ważną funkcję. Przede wszystkim oczyszcza ciało ze wszystkich toksyn i zanieczyszczeń.

Bioanalgesic Life Mainment do leczenia stawow